1. ༡༽ དཔེ་ཀློག་མཉེན་ཆས་སྒྲིག་སྟེགས་RABངོ་སྤྲོད། (1 Question)

    This content is graded
  2. ༢༽ དཔེ་ཀློག་མཉེན་ཆས་སྒྲིག་སྟེགས་ཕབ་ལེན་དང་འཇུག་སྤྲོད། (1 Question)

    This content is graded
  3. ༣༽ རམ་འདེགས་མཉེན་ཆས་གཉིས་ཕབ་ལེན་དང་འཇུག་སྤྲོད། (1 Question)

    This content is graded