1. ཐུན་དང་པོ། བསྒྲུབ་བྱའི་ངོ་སྤྲོད་དང་རྩ་ཚིག༼སྐར་མ། ༢༥༽

    2. ཐུན་གཉིས་པ། རྩ་འགྲེལ། ༼སྐར་མ། ༢༥༽

    3. ཐུན་གསུམ་པ། འགྲེལ་བཤད་རྒྱས་པ། ༼སྐར་མ། ༢༥༽

    4. ཐུན་བཞི་པ། ཟུར་བཀོད། (བརྙན་དང་བརྙན་ཡིག) ༼སྐར་མ། ༢༥༽

    5. ཐུན་ལྔ་པ། དཔེ་ཀློག ༼སྐར་མ། ༢༥༽

    6. ཐུན་དྲུག་པ། ཚོད་ལྟའི་མཇུག་འབྲས་བཟོས། ༼སྐར་མ། ༢༥༽